دریافت فایل تحقيق تاريخچه شركت بهنوش ايران (آبجواسكول بين‌المللي سابق)| شناسه فایل 34009860

تحقيق صنايع,دانلود تحقيق,كار تحقيقي صنايع,تحقيق رشته صنايع,مهندسي صنايع,بهنوش,آبجو,تاريخجه شركت بهنوش,تتاريخچه توليد آبجو,تاريخچه توليد ماالشعير,توليد دلستر,توليدات شركت بهنوش,شركت بهنوش ايران,آبجواسكول بين‌المللي سابق,آبجواسكل
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقيق تاريخچه شركت بهنوش ايران (آبجواسكول بين‌المللي سابق) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

مقدمه:
تاريخچه پيدايش :
اگرچه محيط كار وارتباط آن باتندرستي نيروي كارازروزگاران پيشين شناخته شده است، امادرگذشته اقدامي درخور توجه درمورد حفاظت نيروي كار دربرابر خطرات شغلي انجام نمي پذيرفت. مطالعه شرايط كاردرمعادن طلا، نقره وسرب دريونان ومصرباستان نشان دهندة عدم توجه بسنده به مسئله سلامت وايمني كارگران مي باشد وازآنجا كه دربسياري موارد براي استخراج معادن ازبردگان وزندانيان استفاده مي‌شده است،حكومت‌هاهيچ گونه مسئوليتي دربرابر افراد نداشته وكاردرچنين جاهائي رادرواقع نوعي تنبيه ومجازات مي‌دانستند. به تدريج شرايط حاكم برمحيط كاردگرگون شد وافرادبه انديشه حفاظت ازخودافتادند وكارفرمايان درصدد حفظ وتأمين تندرستي نيروي كاربرآمدند.
يكي ازنخستين شواهد كنترل مخاطرات كارمربوط به دوران روم باستان درسده دوم پيش ازميلاد است. درآن زمان معدن‌چيان بااستفاده ازپارچه‌اي جلودهان خودرامي‌بستند تاازاستنشاق گردوغبار جلوگيري نمايند. درهمين زمينه، پزشكان ودانشمنداني چند پابه ميدان گذاشتند وگامهايي جهت اعتلاي تندرستي نيروي كاربرداشتند. نخستين باربقراط درسدة چهارم پيش‌ازميلادمسموميت كارگران باسرب راتشخيص داد.نخستين كتاب معتبردرطب كاردرسال1700به وسيله‌«رامازيني‌»كه اورا پدرطب كارمي‌نامند منتشرشد. اونخستين فردي بودكه به پزشكان توصيه كرددرضمن پرسش‌هاي خودازبيمار، پيشة اورانيز جويا شوند،زيراممكن است ارتباطي نزديك ميان شغل فرد وبيماري وي وجود داشته باشد.اومطالعاتي باارزش برروي معدن‌چيان،كيمياگران،شيشه‌سازان،نقاشان،آهنگران ودباغان انجام داد.
پس ازانقلاب صنعتي (درنيمةدوم سدةهيجدهم)،صنعت وفن‌آوري رشدي چشمگيريافت،امابرخلاف بهبود وضع زندگي، افزايش سطح توليد وراحت‌ترشدن كارها، كه ناشي ازپيشرفت علمي وفني بود،مشكلات وگرفتاري‌هاي بسياري براي انسان بوجودآمد وسبب شد كه انسان معاصر درمعرض خطرات وتهديدهاي بي‌شماري قرارگيرد كه ازآن جمله مي‌توان به بيماري‌هاوحوادث ناشي ازكارو كهولت‌هاي زودهنگام،كه دراثرشرايط نامناسب كاري ايجاد مي‌شوند،اشاره كرد.
پيدايش چنين مشكلات ومعضلاتي نيازشديد واساسي به فراگيري ورعايت اصول ايمني وبهداشت كار رانمايان ساخت وانسان رابرآن داشت تادرصدد چاره‌جوئي‌هاي بنيادين برآيد وبراي حفظ نيروي انساني وتأمين تندرستي،ايمني وبهداشت آن تدابيري بينديشد وبامسئله به گونه‌اي علمي ونهادين برخورد كند. به اين ترتيب، نظام علمي نويني به نام بهداشت حرفه‌اي روبه تكامل گذاشت.امروزاين علم تمام مسايل گوناگون پزشكي ، بهداشتي وايمني درهرپيشه‌را دربرمي‌گيرد.روشن است كه تعريف يادشده دربرگيرندة تمام افرادي كه به گونه‌اي دربخش توليد ياخدمات اشتغال دارند، (همانند كارگران،كشاورزان، معلمان،كارمندان،زنان خانه‌دارو ... ) مي‌شود.
درمحيط‌هاي صنعتي باوجود ماشين‌آلات وابزار فراوان، غالباً كارگران درمعرض خطرات گوناگون قراردارند. باپيشرفت فن‌آوري وافزايش كاربرد ماشين درتوليد نيز مخاطرات واحتمال بروز حوادث دراين گونه محيط‌ها فزوني مي‌گيرد.ايمني صنعتي علمي است كه درپيش گيري ازبروز حوادث درمحيط كاربه ياري انسان مي‌شتابد وهمواره درراستاي حفاظت وحراست ازنيروي كاروسرمايه گام برمي‌دارد.
محتواي ايمني صنعتي:
اصولاًايمني صنعتي رشته‌اي گسترده است كه به مجموعة تدابير، اصول ومقرراتي گفته مي‌شود كه بابه كارگرفتن آن‌ها مي‌توان نيروي انساني وسرمايه رادربرابر خطرات گوناگون درمحيط‌هاي صنعتي به گونه‌اي مؤثر وكارا نگهداري كرد وبه اين وسيله يك محيط كار بي‌خطر وسالم براي افزايش كارايي كاركنان به وجود آورد.
تعريف علمي ايمني عبارت است از «ميزان درجه دوربودن ازخطرات». واژة«Hazard»كه درتعريف علمي ايمني آمده است درواقع شرايطي است كه داراي پتانسيل رساندن آسيب به كاركنان،تجهيزات، وساختمان‌ها ، ازبين بردن مواد يا كاهش كارآئي دراجراي يك وظيفةازپيش تعيين شده مي‌باشد. هنگامي كه«Hazard ‌» وجود دارد، امكان وقوع اثرات منفي يادشده وجود خواهد داشت كلمة «Danger» گوياي قرار گرفتن درمعرض يك « Hazard » است . به اين ترتيب، ايمني متضاد «Danger» بوده ودرصدد حذف خطرات بالفعل موجود درمحيط كار مي‌باشد.
ايمني بطور صددرصد ومطلق وجود نداردوعملاً هم هيچ‌گاه حاصل نخواهدشد.ازاين روست كه گفته مي‌شود ايمني حفاظت نسبي دربرابرخطرات است. يك مكان ،يك كارمعين ويايك دستگاه زماني ايمن انگاشته مي‌شود كه احتمال خطر مرگ، مجروح شدن وياابتلا به بيماري براي كساني كه درآنجا بوده ياباآن دستگاه كار مي‌كنند درحد قابل قبول پايين باشد.اگر اين احتمال درمحيط كار بادستگاهي ازحد قابل قبول بيشتر باشد آن محل يادستگاه غيرايمن تلقي مي‌شود.به اين ترتيب تعريف ايمن وغيرايمن به طوردقيق ومطلق ممكن نيست وبه حدود وميزان قابل قبول بستگي دارد. ميزان خطرقابل قبول درمحيط‌هاي مختلف وزمان‌هاي گوناگون متفاوت است وبه طوركلي، مي‌توان گفت كه ميزان خطر قابل قبول باپايين آمدن سطح ايمني ، افزايش وبا افزايش سطح ايمني، كاهش مي‌يابد.
باتوجه به تعريف ايمني ، مهندسي ايمني عبارت است از مقررات يا نظامي كه براي كاهش وقوع حوادث ازطريق حذف ياكنترل خطرات به كارروند.
درمهندسي ايمني صنعتي كه براي ايمن كردن محيط كارمورد توجه قرار مي‌گيرند عبارتند از :
1-پيش‌گيري ازحوادث 2-عوامل انساني 3-طراحي وجانمايي دستگاه‌ها 4-مديريت وراهبري ايمني 5-آموزش 6-بازرسي ونظارت
فصل اول:
تاريخچه وفرآيند توليد
فصل دوم:
ايمني عمومي وفردي
فصل سوم:
عوامل فيزيكي زيان‌آور محيط كار (صدا . روشنائي . تهويه . رنگ)
فصل چهارم:
عوامل شيميايي زيان‌آور محيط كار
فصل پنجم :
ارگونومي
فصل ششم :
ايمني دربرق
فصل هفتم :
ايمني حريق
فصل هشتم :
حوادث ناشي ازكار

جزییات بیشتر
 • دریافت فایل حقوق اسرای جنگي در اسناد بين المللي

 • حقوق اسرای جنگي ,اسناد بين المللي,تحقیق حقوق اسرای جنگي ,تحقیق پیرامون حقوق اسرای جنگي ,دانلود مقاله حقوق اسرای جنگي ,پایان نامه پیرامون حقوق اسرای جنگي ,پروژه حقوق اسرای جنگي ,تحقیق در مورد حقوق اسرای جنگي ,پایان نامه رشته حقوق

 • دریافت فایل تحقیق صندوق بين‌المللي پول

 • صندوق بين‌المللي پول, تحقیق در مورد صندوق بين‌المللي پول, دانلود تحقیق صندوق بين‌المللي پول, دانلود رایگان تحقیق صندوق بين‌المللي پول, پروژه صندوق بين‌المللي پول, مقاله صندوق بين‌المللي پول, تحقیق حسابداری در مورد صندوق بين‌المللي پول, پروژه در مورد ,,, • دریافت فایل مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز

 • مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز,اعدام,مجازات اعدام,كنفرانس بين المللي سيراكيز,سيراكيز,تحقیق اعدام,مقاله اعدام,پروژه اعدام,پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله ,دانلود رایگان پایان نامه,پایان نام


 • دریافت فایل اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام

 • اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام,حقوق بشر از ديدگاه اسلام,اسناد بين‌المللي ,حقوق بشر,اسلام و حقوق بشر, دانلود تحقیق اسناد بين‌المللي ,پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله ,دانلود رایگان پایان نامه,پایان,,,


 • دریافت فایل تحقیق عملکرد بانک بين المللي ترميم و توسعه

 • عملکرد بانک بين المللي ترميم و توسعه ,, دانلود تحقیق عملکرد بانک بين المللي ترميم و توسعه ,, پاورپوینت عملکرد بانک بين المللي ترميم و توسعه ,, تحقیق در مورد عملکرد بانک بين المللي ترميم و توسعه ,, تحقیق درباره عملکرد بانک بين المللي ترميم و توسعه,,,
 • دریافت فایل پاورپوینت مذاكرات تجاري بين المللي

 • روانشناسی , علوم تربیتی , مذاكرات تجاري بين المللي, دانلود پاورپوینت مذاكرات تجاري بين المللي, پاورپوینت در مورد مذاكرات تجاري بين المللي, تحقیق مذاكرات تجاري بين المللي, پاورپوینت درباره مذاكرات تجاري بين المللي, پاورپوینت راجع به مذاكرات تجاري بين ,,,

 • دریافت فایل تحقیق اهداف اتاق بازرگاني بين المللي

 • اهداف اتاق بازرگاني بين المللي,اتاق بازرگاني بين المللي,اتاق بازرگانی,اتاق بازرگانی ایران,كميسيون های اتاق بازرگانی بین المللی,سازمان هاي اتاق بازرگانی بین المللی,تحقیق اتاق بازرگانی,دانلود تحقیق اتاق بازرگانی,تحقیق اتاق بازرگانی بین المللی


 • دریافت فایل ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادی

 • اشکال تبعيض نژادي,کنوانسیون رفع همه اشکال تبعيض نژادي,کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعيض نژادي,کنوانسیون امحای همه اشکال تبعيض نژادي,کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعيض نژادي,تحقیق کنوانسیون رفع همه اشکال تبعيض نژادي,مقاله کنوانسیون رفع اشکال تبعيض نژادی

 • دریافت فایل تحقیق مشاركت تجارتي بين المللي

 • مشاركت تجارتي بين المللي,تحقیق مشاركت تجارتي بين المللي,مقاله مشاركت تجارتي بين المللي,پاورپوینت مشاركت تجارتي بين المللي,پایان نامه مشاركت تجارتي بين المللي,آشنایی با مشاركت تجارتي بين المللي,مشاركت تجارتي بين المللي جیست

 • دریافت فایل پاورپوینت سازمان‌ هاي بين المللي پولي و مالي

 • سازمان‌ هاي بين المللي پولي و مالي,سازمان‌ هاي پولي و مالي بين المللي,سازمان‌ هاي پولي و مالي بين الملل,سازمان بین المللی پول,صندوق بین المللی پول,سازمان های بین المللی پول,سازمان پولی بین المللی,سازمان های پولی بین المللی,تحقیق سازمان پوبی ب • دریافت فایل پاورپوینت بررسی روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيت معنوي

 • پاورپوینت بررسی روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات درحقوق مالكيت معنوي,روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات درحقوق مالكيت معنوي,تاريخچه حل و فصل اختلافات ناشي از حقوق مالكيت معنوي ,كنوانسيونهاي بين المللي متضمن حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي ,روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات حقوق مالكيت معنوي ,موافقتنامه تریپس ,نظام دیپلماتیک و شبه قضایی حل و فصل اختلافات,


 • دریافت فایل تحقیق روش هاي حمل كالا در تجارت بين المللي

 • حمل و نقل بين المللي,تحقیق حمل و نقل بين المللي,تحقیق در مورد حمل و نقل بين المللي,مقاله حمل و نقل بين المللي,روشهای حمل کالا,انواع روشهای حمل کالا,روشهای حمل و نقل کالا,مقاله حمل و نقل کالا,مقالات حمل و نقل کالا,پایان نامه حمل و نقل
 • دریافت فایل پاورپوینت صندوق بين المللي پول

 • صندوق بین المللی پول pdf,مقاله صندوق بین المللی پول pdf,,صندوق بین المللی پول پاورپوینت,جایگاه ایران در صندوق بین المللی پول,,کتاب صندوق بین المللی پول,دانلود رایگان پاورپوینت صندوق بین المللی ,پول,ارکان اصلی صندوق بین المللی پول,,نماینده ایر


 • دریافت فایل تحقیق تالاب بين المللي آلاگل

 • تالاب بين المللي آلاگل,تحقیق تالاب بين المللي آلاگل,مقاله تالاب بين المللي آلاگل,دانلود تالاب بين المللي آلاگل,پاورپوینت تالاب بين المللي آلاگل,پایان نامه تالاب بين المللي آلاگل,پروژه تالاب بين المللي آلاگل,آشنایی با تالاب بين المللي آلاگل
 • دریافت فایل تحقیق اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام

 • ازدواج , مجازات اعدام , واژه‌شناسي‌ها , حقوق بشر , تحقیق اسناد بين‌المللي , کار تحقیقی اسناد بين‌المللي , مقاله اسناد بين‌المللي , پروژه اسناد بين‌المللي , تحقیق در مورد اسناد بين‌المللي , دانلود تحقیق اسناد بين‌المللي , پایان نامه پیرامون اسناد بي,,,


 • دریافت فایل تحقیق بررسی سيستم مالي بين المللي

 • سيستم مالي بين المللي, تحقیق سيستم مالي بين المللي, دانلود تحقیق در مورد سيستم مالي بين المللي, دانلود تحقیق سيستم مالي بين المللي, تحقیق در موردسيستم مالي بين المللي, پاورپوینت سيستم مالي بين المللي, دانلود مقاله سيستم مالي بين المللي, تحقیق آماده د,,, • دریافت فایل تحقیق صندوق بين‌ المللي پول

 • صندوق بين‌المللي پول, تحقیق در مورد صندوق بين‌المللي پول, دانلود تحقیق صندوق بين‌المللي پول, دانلود رایگان تحقیق صندوق بين‌المللي پول, پروژه صندوق بين‌المللي پول, مقاله صندوق بين‌المللي پول, تحقیق حسابداری در مورد صندوق بين‌المللي پول, پروژه د,,,