دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت(فصل دوم تحقیق)| شناسه فایل 40085723

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظری جهت گیری هدف پیشرفت(فصل دوم تحقیق),مبانی نظری و پیشینه جهت گیری هدف پیشرفت(فصل دوم تحقیق)
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت(فصل دوم تحقیق) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت(فصل دوم تحقیق)

وضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)


 • همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA
 • توضیحات کامل در مورد متغیر
 • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 • منبع: دارد (به شیوهAPA)
 • نوع فایل: WORDو قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از توضیحات متغیر:

بیش از دو دهه است که اکثر کارهای نظری و تجربی جهت گیری های انگیزشیبر انگیزش پیشرفت تمرکز یافته است. پیشینه پژوهش بر روی انگیزش پیشرفت در سال های اخیر به سمت چارچوب مفهومی گسترده تری برای سازماندهی مولفه های شناختی و عاطفی انگیزش جهت یافته است (ایمز،1992). تئوری جهت گیری هدف از جمله نظریه های انگیزش پیشرفت و اهداف پیشرفت آمده است یا جهت گیری های دو بخشی هستند و یا بصورت سه بخشی مطرح شده است. خاستگاه جهت گیری های انگیزشی به میزان زیادی برخاسته از کارهای دینر و دوک (1978، 1980)، ایمز و آرچر (1987، 1988)، نیکولز (1984)، دودا و نیکولز(1992)، ایمز(1992)، تورکیدسن و نیکولز(1998)، دوک و لگت(1998) و همچنین روبرتز، تریشر و کاواسانیو(1997) و مارش(1994) است.

الف: مفاهیم و تنوع جهت گیری های هدف

تئوری ها و مدل های متعددی در بحث از جهت گیری هدف مطرح شده است. اما هسته مفهومی همه آنها این است که چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت وجود دارد. مفهوم جهت گیری هدف را باید از مفاهیمی مانند هدف گذاریو رویکرد هدف- محتویتفکیک نمود. تئوری های هدف گذاری مانند تئوری لوکی و لاتم(1990) بر دستیابی به اهداف خاص و نهایی مانند حل ده مساله بصورت صحیح تاکید دارد. لیکن تئوری جهت گیری هدف این بحث را مطرح می سازد که چرا فرد می خواهد ده مساله را صحیح حل نماید و چگونه به حل این مسایل مبادرت می ورزد. تفاوت این دو با رویکرد هدف- محتوی مانند تئوری فورد(1992) در این است که رویکرد هدف-محتوی تاکید بر اهدافی دارد که منجر به هدایت رفتار می شود. در حالی که جهت گیری هدف بر مقصد و نیت برای پیشرفت در تکالیف تاکید دارد (پنتریچ و شانک، 2002).

جهت گیری هدف الگوی یکپارچه ای از عقاید است که به گزینش روش های مختلف روی آوری و پاسخ دهی به موقعیت های پیشرفت منجر می شود (ایمز، b1992). از نظر یوردن(1997) جهت گیری هدف استدلال فرد درباره این موضوع است که چرا تکالیف پیشرفت را دنبال و پیگیری می نماید. پنتریچ (a2000، b2000،c2000) معتقد است که جهت گیری هدف تنها اهداف و استدلال های فرد برای پیشرفت را پوشش نمی دهد بلکه نوعی معیار (درونی و بیرونی) را نیز نشان می دهد که فرد بر اساس آن موفقیت یا شکست خویش را در دستیابی به آن هدف مورد قضاوت قرار می دهد. الیوت(1997) نیز جهت گیری هدف را روشی می داند که فرد بر اساس معیارهای برجسته شایستگی خویش را مورد قضاوت قرار می دهد. تعریفی که تاکید بر ماهیت استدلال ها و مقاصد برای انجام تکلیف دارد، وقتی با معیارهای ارزشیابی عملکرد تلفیق می شود- که این موضوع در تعریف جهت گیری هدف مورد استفاده قرار گرفته است- بیش از باور اهداف به تنهایی می تواند نیروزا باشد (پنتریچ و شانک،2002).

جهت گیری های هدف متنوع هستند، لیکن دو جهت گیری که اغلب در تئوری های جهت گیری اهداف مورد اشاره قرار می گیرد با عناوین اهداف یادگیری و اهداف عملکردی مشهورگشته اند (دوک و لگت،1985، الیوت و دوک،1988). این دو جهت گیری هدف با نام هایی مانند اهداف تکلیف مشغولی و من مشغولی (نیکولز،1984) یا اهداف تبحری و عملکردی(ایمز،b1992، ایمز و آرچر،1987، 1988)، اهداف تکلیف محور و توانایی محور (میهر و میگلی،1991) هم آمده است. در میان محققین در این باره که آیا سازه های مختلف مطرح در مدل های جهت گیری اهداف مشابه هستند، توافق نظر وجود ندارد (نیکولز،1990). لیکن همپوشی مفهومی بین این سازه ها به حد کافی وجود دارد تا برخی از محققین آن ها را به گونه ای مشابه مورد توجه قرار دهند (پنتریچ و شانک،2002).

در مطالعات ایمز (1992)، بونگ(1996)، دوک (1986)، لپر(1988)، مورفی و الکساندر(2000)، پنتریچ (1994)، اسنو، کورنو و جکسون(1996) نیز کم و بیش بر سازه هایی تاکید شده است که به موازات و مشابه یکدیگر هستند. این سازه ها همچنین مشابه با انگیزش درونی و انگیزش بیرونی است که بوسیله دی سی و ریان(1985) مطرح شده است. بعنوان مثال جهت گیری تکلیف مشغولی مشابه با انگیزش درونی است، این جهت گیری مشابه با اهداف یادگیری است که بوسیله دوک و لگت (1985) مطرح شده است. همچنین جهت گیری من مشغولی مشابه انگیزش بیرونی است که بوسیله دی سی و ریان (1985) و ریان و دی سی (2000) مطرح شده است. این جهت گیری ها همچنین با اصطلاح اهداف عملکردی مشابهت دارد که بوسیله دوک (1975، 1986) عنوان شده است. ریان و دی سی (2000) به این موضوع اشاره می کنند که جهت گیری من مشغولی مثالی کلاسیک از انگیزشی بیرونی است.

جهت گیری یادگیری و سازه های مشابه مانند جهت گیری تبحری با واژه ها و اصطلاحاتی مانند تمرکز بر یادگیری، تبحریابی در تکلیف بوسیله معیارهای تدوین شده بوسیله خود، افزایش مهارت های نو، رشد دهی و فزون بخشی شایستگی، کوشش برای مواجهه با مسائل چالش برانگیز و کوشش برای کسب بینش و بصیرت معرفی شده است (ایمز، b1992، دوک و لگت، 1988، میهر و میگلی،1991، میگلی و همکارانف 1998، نیکولز، 1984، هارتر، b 1981).

جزییات بیشتر

 • دریافت فایل مبانی نظری ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین

 • زنجیره تامین پایدار,عملکرد زنجیره تامین,پایداری زنجیره تامین,توانمندسازهای زنجیره تامین,اندازه گیری پایداری زنجیره تامین,شاخص های عملکرد زنجیره تامین,مدیریت زنجیره تامین پایدار و ضرورت بررسی آن,مدیریت زنجیره تأمین پایدار از نظریه تا مدلسازی,مبانی نظری زنجیره تامین پایدار,مبانی نظری پایداری زنجیره تامین
 • دریافت فایل مبانی نظری جهت گیری مذهبی

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی,پیشینه ومبانی نظری پژوهش جهت گیری مذهبی,مبانی نظری جهت گیری مذهبی,مبانی نظری پژوهش جهت گیری مذهبی,پیشینه نظری پژوهش جهت گیری مذهبی, پژوهش جهت گیری مذهبی, جهت گیری مذهبی • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس پیشرفت تحصیلی 56 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه عزت نفس پیشرفت تحصیلی,مبانی نظری عزت نفس پیشرفت تحصیلی,پیشینه تحقیق عزت نفس پیشرفت تحصیلی,پیشینه داخلی عزت نفس پیشرفت تحصیلی,پیشینه خارجی عزت نفس پیشرفت تحصیلی,پیشینه پژوهش عزت نفس پیشرفت تحصیلی,پیشینه نظری عزت نفس پیشرفت تحصیلی,چارچوب نظری عزت نفس پیشرفت تحصیلی • دریافت فایل پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی 86 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه انگیزش پیشرفت تحصیلی,مبانی نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه داخلی انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه خارجی انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه پژوهش انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی,ادبیات نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی,چارچوب نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی


 • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی 38 صفحه

 • مبانی نظری پیشرفت تحصیلی,دانلود مبانی نظری پیشرفت تحصیلی,پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی,دانلود پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی,پیشینه داخلی پیشرفت تحصیلی,پیشینه خارجی پیشرفت تحصیلی,پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی,پیشینه نظری پیشرفت تحصیلی,ادبیات نظری پیشرفت تحصیلی,چارچوب نظری پیشرفت تحصیلی


 • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت درسی 49 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه پیشرفت درسی,مبانی نظری پیشرفت درسی,پیشینه تحقیق پیشرفت درسی,پیشینه داخلی پیشرفت درسی,پیشینه خارجی پیشرفت درسی,پیشینه پژوهش پیشرفت درسی,پیشینه نظری پیشرفت درسی,ادبیات نظری پیشرفت درسی,چارچوب نظری پیشرفت درسی • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت 38 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه انگیزه پیشرفت,مبانی نظری انگیزه پیشرفت,پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت,پیشینه داخلی انگیزه پیشرفت,پیشینه خارجی انگیزه پیشرفت,پیشینه پژوهش انگیزه پیشرفت,پیشینه نظری انگیزه پیشرفت,ادبیات نظری انگیزه پیشرفت,چارچوب نظری انگیزه پیشرفت


 • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی 45 صفحه

 • مبانی نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی,ادبیات نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی,چارچوب نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی,فصل دوم پایان نامه انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه داخلی انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه خارجی انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه پژوهش انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشینه نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی


 • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه و انگیزه پیشرفت 68 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه انگیزه و انگیزه پیشرفت,مبانی نظری انگیزه و انگیزه پیشرفت,پیشینه تحقیق انگیزه و انگیزه پیشرفت,پیشینه داخلی انگیزه و انگیزه پیشرفت,پیشینه خارجی انگیزه و انگیزه پیشرفت,پیشینه پژوهش انگیزه و انگیزه پیشرفت,پیشینه نظری انگیزه و انگیزه پیشرفت,ادبیات نظری انگیزه و انگیزه پیشرفت,چارچوب نظری انگیزه و انگیزه پیشرفت


 • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزه پیشرفت 65 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه نظریه های انگیزه پیشرفت,مبانی نظری نظریه های انگیزه پیشرفت,پیشینه تحقیق نظریه های انگیزه پیشرفت,پیشینه داخلی نظریه های انگیزه پیشرفت,پیشینه خارجی نظریه های انگیزه پیشرفت,پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت,پیشینه نظری نظریه های انگیزه پیشرفت,ادبیات نظری نظریه های انگیزه پیشرفت,چارچوب نظری نظریه های انگیزه پیشرفت • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 • فصل دوم پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,مبانی نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پیشینه نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,ادبیات نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,چارچوب نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


 • دریافت فایل پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد پیشرفت تحصیلی

 • فصل دوم پایان نامه پیشرفت تحصیلی,مبانی نظری پیشرفت تحصیلی,پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی,پیشینه داخلی پیشرفت تحصیلی,پیشینه خارجی پیشرفت تحصیلی,پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی,پیشینه نظری پیشرفت تحصیلی,ادبیات نظری پیشرفت تحصیلی,چارچوب نظری پیشرفت تحصیلی