دریافت فایل فایل ورد(Word) پژوهش هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG| شناسه فایل 40193572

فایل ورد(Word) پژوهش هماهنگی بهینه رله های حفاظتی در شبکه های توزیع متصل به DG,فایل ورد پژوهش هماهنگی بهینه رله های حفاظتی در شبکه های توزیع متصل به DG
مشخصات فایل مورد نظر در مورد فایل ورد(Word) پژوهش هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

عنوان پروژه : هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG

فرمت فایل اصلی : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد

تعداد صفحات : ۱۱۰

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG آماده شده است.در این پروژه در ابتدا تأثیرات تکنولوژی تولیدات پراکنده (DG) بر روی طراحی سیستم حفاظت و رله های حفاظتی توزیع ، بحث صورت می‌گیرد. سپس با بیان تأثیرات سوء حاصل از قراردادن تولیدات پراکنده بر روی حفاظت این شبکه‌ها، راهکارهایی برای بازگرداندن یا حفظ حفاظت مناسب شبکه‌ توزیع در شرایط جدید دارای تولید پراکنده ارائه می‌گردد. سپس راهکار مناسبی انتخاب گشته و این راهکار بر روی شبکه نمونه تست ۳۰ باسه اصلاح شده IEEE پیاده‌سازی می‌گردد. در انتها نیز با ذکر نتایج، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در راستای حفاظت مناسب شبکه‌های توزیع ارائه می‌گردد.

بروز خطا و اتصالی در شبکه‌های قدرت موجب جاری شدن جریان‌های شدیدی می‌گردد که برای تجهیزات سیستم های قدرت بسیار مخرب و خطرناک می باشد و امنیت شبکه را تهدید می‌کند. این خطاها در شبکه‌های توزیع می‌تواند صدمات بسیار زیادی وارد نماید. اکنون که بحث افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکین در ادارات برق اهمیت زیادی یافته است، مباحثی همچون حلقوی و یا حتی mesh کردن شبکه‌های توزیع در سطح ۲۰ کیلو ولت یا ۶۳ کیلو ولت اهمیت زیادی پیدا کرده است. دیگر نمی‌توان شبکه‌های توزیع را به مانند سابق، شعاعی فرض نمود و طرح‌های قبلی سیستم‌های توزیع می‌بایست با توجه به حلقوی شدن آن تجدید نظر گردند. همچنین، امروزه کاربرد تولیدات پراکنده در شبکه‌های توزیع اهمیت بسیار زیادی یافته است. تولیدات پراکنده بر شبکه‌های توزیع تأثیرات متعددی می‌گذارند که بعضی از آنها در جهت بهبود عملکرد و بعضی در جهت بدتر شدن عملکرد می‌باشد. در مورد حفاظت، تأثیرات تولیدات پراکنده معمولاً در جهت بدتر شدن عملکرد می‌باشد. توزیع انرژی و برق‌رسانی در ساختارهای حلقوی و افزودن تولیدات پراکنده می‌بایست بر حفاظت سیستم‌های توزیع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب پیاده‌سازی گردند.

در ادامه فهرست مطالب پروژه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG را مشاهده می فرمایید :

چکیده

مقدمه

فصل اول – کلیات تولیدات پراکنده

مقدمه

۱-۱- هدف و انگیزه‌‌ها

۱-۲- بیان اهمیت موضوع

۱-۳- پیشینه تحقیق

۱-۴- اهداف

۱-۵- ساختار پایان نامه

۱-۶- مراجع

فصل دوم – هماهنگی حفاظتی سیستم‌های توزیع

مقدمه

۲-۱- حفاظت سیستم قدرت

۲-۱-۱- کلیات

۲-۱-۲- ناحیه بندی حفاظتی

۲-۲- مفهوم هماهنگی حفاظتی

۲-۲-۱- حفاظت شبکه قدرت

۲-۲-۲- اهداف حفاظت شبکه قدرت

۲-۳- الزامات طراحی سیستم‌ حفاظتی

۲-۳-۱- حفاظت سیستم‌های توزیع

۲-۴- مروری بر ادوات حفاظتی بکار رونده در شبکه‌های توزیع

۲-۴-۱- رله جریان زیاد

۲-۴-۲- فیوز

۲-۴-۳- رله‌ها

۲-۵- هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی

۲-۵-۱- اصول بهینه‌سازی

۲-۵-۲- تابع هدف

۲-۵-۳- قیود هماهنگی رله‌های جریان زیاد جهت دار

۲-۵-۴- هماهنگی بهینه

۲-۵-۵- ورودی‌ها یا پارامترهای هماهنگی

۲-۵-۶- انتخاب مشخصه عملکرد رله‌ها

۲-۵-۷- انتخاب مشخصات رله

۲-۶- مراجع فصل دوم

فصل سوم- بررسی تأثیرات تولید پراکنده بر هماهنگی حفاظتی و انتخاب یک طرح حفاظتی مناسب برای هماهنگی رله‌ها در حضور تولیدات پراکنده

۳-۱- مقدمه. ۳۶

۳-۱-۱- واحدهای تولید پراکنده

۳-۲- اثرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی

۳-۲-۱- اهمیت تأثیرات DG بر روی حفاظت شبکه توزیع

۳-۲-۲- تغییر سطح اتصال کوتاه

۳-۲-۳- جلوگیری از عملکرد رله جریان زیاد

۳-۲-۴- تریپ دادن اشتباه رله‌ها

۳-۲-۵- جزیره‌ای شدن ناخواسته

۳-۲-۶- تأثیر حضور DG بر بازبست اتوماتیک

۳-۳- تأثیر حضور DG بر هماهنگی ادوات حفاظتی

۳-۳-۱- فلسفه حاکم بر هماهنگی حفاظتی در شبکه‌های توزیع سنتی

۳-۳-۲- هماهنگی رله – رله

۳-۳-۲– مثالی از تأثیرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی

۳-۳-۳- بررسی حالت‌های مختلف اتصال DG ها به فیدر

۳-۳-۴– نتیجه‌گیری

۳-۴- انتخاب طرح هماهنگی حفاظتی مناسب در حضور تولیدات پراکنده

۳-۴-۱- مقدمه

۳-۴-۲- حفاظت سیستم قدرت با DG

۳-۴-۳- مهمترین راهکارهای اعمال شده برای هماهنگی حفاظتی بدون حضور تولیدات پراکنده

۳-۴-۴- الزامات هماهنگی حفاظتی شبکه قدرت با تولیدات پراکنده (DG)

۳-۴-۵- مهمترین راهکارهای ارائه شده برای هماهنگی حفاظتی شبکه‌های توزیع در حضور تولیدات پراکنده

۳-۵- انتخاب طرح حفاظتی برای انجام پروژه

۳-۶- مراجع

فصل چهارم – پیاده‌سازی و نتایج طرح هماهنگی رله‌های شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده

۴-۱- مقدمه

۴-۲- انتخاب شبکه توزیع

۴-۲-۱- معرفی شبکه توزیع نمونه

۴-۳- انتخاب نرم‌افزارهای شبیه‌سازی

۴-۳-۱- انتخاب نرم‌افزار برای انجام پروژه

۴-۳-۲- انتخاب نرم افزار

۴-۴- شبیه‌سازی سیستم توزیع نمونه

۴-۴-۱- هماهنگی بهینه با MATLAB

۴-۵- پیاده‌سازی هماهنگی بهینه

۴-۶- نتایج هماهنگی بهینه

۴-۷- بررسی تأثیرات DG بر روی هماهنگی حفاظتی سیستم توزیع نمونه

۴-۷-۱- بررسی تأثیرات قرار دادن DG در باس‌های مختلف

۴-۷-۲- بررسی تأثیرات افزایش ظرفیت DG

۴-۸- بازگرداندن هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی (رله‌ها) با کاربرد محدود کننده جریان خطا FCL

۴-۸-۱- بررسی افزایش مقدار FCL به منظور جبران تأثیرات تولید پراکنده بر روی حاشیه هماهنگی رله‌ها (CTI)

۴-۸-۲- مقایسه تأثیرات RFCL و IFCL

۴-۹- اهداف مورد نیاز برای حفظ هماهنگی رله‌ها در حضور تولیدات پراکنده با کاربرد محدود کننده جریان خطا (FCL)

۴-۹-۱- ارائه یک راهکار مدون برای انتخاب نوع و مقدار FCL با توجه به اهداف ۱ و ۲

۴-۹-۲- طراحی روند انجام هماهنگی بهینه‌ سیستم قدرت در حضور تولیدات پراکنده‏ با توجه به اهداف مشخص شده

۴-۹-۳- روند انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا

۴-۱۰- انتخاب کاربرد، نوع و مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا در شبکه نمونه

۴-۱۰-۱- بررسی نیاز به کاربرد

۴-۱۰-۲- انتخاب نوع FCL

۴-۱۰-۳- انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا

۴-۱۱- نتیجه‌گیری

۴-۱۲- مراجع

فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه‌گیری

۵-۲- پیشنهادات

مراجع

جزییات بیشتر • دریافت فایل تحقیق شبكه‌ هاي متصل كامپيوتري (Grid Computing)

 • شبكه‌ هاي متصل كامپيوتري,شبكه‌ هاي متصل كامپيوتري پیشرفته,شبكه‌ هاي متصل كامپيوتري pdf,تحقیق شبكه‌ هاي متصل كامپيوتري,مقاله شبكه‌ هاي متصل كامپيوتري,پروژه شبكه‌ هاي متصل كامپيوتري,پایان نامه شبكه‌ هاي متصل كامپيوتري
 • دریافت فایل جزوه آنالیز لایه های حفاظتی (Layer of Protection Analysis LOPA)

 • آنالیز لایه های حفاظتی,جزوه آنالیز لایه های حفاظتی,آنالیز لایه حفاظتی,آنالیز ریسک,جزوه آنالیز ریسک,تحقیق آنالیز لایه های حفاظتی,مقاله آنالیز لایه های حفاظتی,پاورپوینت آنالیز لایه های حفاظتی,پایان نامه آنالیز لایه های حفاظتی,آشنایی با آنالیز
 • دریافت فایل پاورپوینت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی‌

 • دانلود پاورپوینت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی‌,بررسی آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی‌,پاورپوینت جامع و کامل آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی‌,کاملترین پاورپوینت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی‌,پکیج پاورپوینت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی‌


 • دریافت فایل پاورپوینت راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی

 • راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی, دانلود پاورپوینت راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی, پاورپوینت در مورد راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی, تحقیق راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتیپاورپوینت درباره راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی, پاورپوینت راجع,,,
 • دریافت فایل گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎

 • کارآموزی شرکت فنی حفاظتی,گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎,دانلود گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی,دانلود گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی الکترونیک,دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک,گزارش کارآمزوی برق,گزارش کارآموزی شرکت حفاظتی • دریافت فایل پاورپوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریی در كارگاهها

 • دانلود پاورپوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریی در كارگاهها,بررسی آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریی در كارگاهها,پاورپوینت جامع و کامل آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریی در كارگاهها,کاملترین پاورپوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریی در كارگاهها,پکیج پاورپوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریی در كارگاهها,مقاله آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریی

 • دریافت فایل پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشینهای اره‌ چوب‌ بری‌

 • دانلود پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشینهای اره‌ چوب‌ بری‌,بررسی آیین نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشینهای اره‌ چوب‌ بری‌,پاورپوینت جامع و کامل آیین نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشینهای اره‌ چوب‌ بری‌,کاملترین پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشینهای اره‌ چوب‌ بری‌,پکیج پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشینهای اره‌ چوب‌


 • دریافت فایل پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌

 • دانلود پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌,بررسی آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌,پاورپوینت جامع و کامل آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌,کاملترین پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌,پکیج پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌
 • دریافت فایل مقاله رله های حفاظت خط

 • رله های حفاظت خط,رله ها,انواع رله ها,برق والکترونیک,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه,رله دیستانس,رله اضافه جریان,تجهیزات الکتریکی,رله ولتاژی,رله واتمتریک