دریافت فایل گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word| شناسه فایل 40238513

گزارش کارآموزی ,دفترخانه اسناد رسمی,کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی,گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word,گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word رایگان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

فهرست صفحه

مقدمه.................................................................................................................................................. 10

فصل اول: تاریخچه دفتار اسناد رسمی، تعریف سند وانواع آن در دیدگاه قانون مدنی و قانون ثبت

بخش اول : تاریخچه دفاتر اسناد رسمی............................................................................................... 13

بخش دوم: سند وانواع آن ازدیدگاه قانون مدنی وقانون ثبت............................................................... 17

مبحث اول : تعریف سند.................................................................................................................... 17

مبحث دوم: سند عادی درقانون مدنی................................................................................................. 17

مبحث سوم: سند رسمی درقانون مدنی............................................................................................... 17

مبحث چهارم : سند رسمی درقانون ثبت............................................................................................. 18

بخش سوم: اهمیت اسناد رسمی.......................................................................................................... 19

مبحث اول: پشتوانه قانونی اسنادرسمی................................................................................................. 20

مبحث دوم: استحکام فنی و علمی اسناد رسمی................................................................................... 21

فصل دوم: تعریفدفترخانه، عوامل و ابزارهای موجود درآن

بخش اول: تعریف دفترخانه اعضای شاغل درآن.......................................................................... 24

مبحث اول: تعریف دفترخانه........................................................................................................ 24

مبحث دوم: اعضای شاغل در دفترخانه......................................................................................... 24

2-1 : سردفتر......................................................................................................................................... 25

2-2 : دفتریار..........................................................................................................................................

ثبات ............................................................................................................................................ 25

2-4 : کارمند اداری ومالی .................................................................................................................... 27

پیشنهاد ( 1): تجمیع بخشاستعلام مناطق ثبتی دریک ساختمان یا تشکیل اطاق پایاپای.............................. 27

پیشنهاد( 2): اخذ استعلامات و تکمیل مداركت نظیم سند توسط دفترخانه................................................ 28

2-5 : سند نویس................................................................................................................................... 28

2 -6 : بایگان ......................................................................................................................................... 29

پیشنهاد( 3 ) : استفاده ازتکنولوژی روزجهان جهت بایگانی وحفظ اسناد................................................... 30

بخش دوم : ابزارهای موجود در دفترخانه( دفاتر قانونی)........................................................................... 31

مبحث اول : دفترجاری یا دفترسردفتر....................................................................................................... 31

پیشنهاد( 4 ) : حذف دفاتر جهت ثبت اسناد در دفترخانه ها......................................................................... 32

مبحث دوم: دفترگواهی امضاء.................................................................................................................. 33

مبحث سوم: دفتر راهنما............................................................................................................................. 33

مبحث چهارم: دفتر درآمد........................................................................................................................ 34

مبحثپنجم : دفترممنوع المعامله وبازداشتی املاك.................................................................................. 34

مبحث ششم : دفترامانات.......................................................................................................................... 36

مبحث هفتم: دفتراندیکاتور...................................................................................................................... 36

فصل سوم: شرایط انتخاب سردفترداران ودفتریاران، مشاغل منافی باشغل

سردفتری ودفتریاری وکفالت دفاتر اسناد رسمی.............................................................................................

بخش اول: شرایط انتخاب سردفتران................................................................................................................. 39

پیشنهاد( 5) : طولانی ساختن دوره کارآموزی سردفتران وعدم افزایش

بی رویه دفاتر جدید (کیفیت به جای کمیت) .................................................................................................. 40

بخش دوم: شرایط انتخاب دفتریاران.................................................................................................................. 41

بخش سوم: مقررات مشترك مربوط به دفترداران وسردفتران............................................................................... 41

بخش چهارم: مشافل منافی باشغل سردفتری ودفتریاری....................................................................................... 42

بخش پنجم: کفالت دفاتر اسناد رسمی................................................................................................................. 43

مبحث اول:کفالت دفترخانه یاکفالت سردفتری................................................................................................... 43

1-1 : سردفتر کفیل سردفتر دفترخانه اسناد رسمی................................................................................................ 43

1-2 : دفتریار کفیل سردفتر دفتر اسنادرسمی....................................................................................................... 43

مبحث دوم: کفالت دفتریاری............................................................................................................................. 44

فصل چهارم: وظایف قانونی مسئولین دفاتراسنادرسمی، ممنوعیتهای واردبرتنظیم اسناد واستثنائات واردبرآن

بخش اول: وظایف مسئولین دفاتر اسنادرسمی بموجب قانون............................................................................. 46

بخش دوم: ممنوعیتهای قانونی سردفتران و دفتریاران نسبتبه تنظیم وثبت اسناد........................................... 46

بخش سوم: استثنائ اتواردبر اصل تنظیم اسناد درمحل دفترخانه........................................................................ 48

3-1 : درمورد معاملات دولتی......................................................................................................................... 48

3 -2 : درمورد اشخاص مریض........................................................................................................................ 4

: درمورد زندانیان................................................................................................................................... 48

پیشنهاد( 6 ) : ایجاد شبکه هماهنگ ونظام یکپارچه مراجع فضایی

انتظامی وسازمان ثبتاحوال............................................................................................................................. 50

پیشنهاد( 7 ) : راه اندازی سیستم اطلاع رسانی جامع درکانون

سردفتران یا اداره امور اسناد اداره اموراسناد اداره ثبت........................................................................................ 50

فصل پنجم: مسئولیتهای شغلی سردفتران دفتریاران اعم از مدنی،کیفری وانتظامی

بخش اول: مسئولیت مدنی................................................................................................................................. 52

بخش دوم: مسئولیت: مسئولیت کیفری............................................................................................................... 52

2-1 : هشدار ها وراهکارهایی در رابطه با پدیده جعل اسناد................................................................................. 53

بخش سوم: مسئولیت انتظامی.............................................................................................................................. 56

فصل ششم: دو بحث تکمیلی

-1 پرداخت اجمالی به نقش وتکالیف سردفتران در فرانسه................................................................................. 58

بخش اول: نقشوتکالیف سردفتران درفرانسه................................................................................................... 58

بخش دوم: آماده سازی اسناد............................................................................................................................ 60

بخش سوم: چه کسی می تواند سردفتر شود...................................................................................................... 62

-2 بررسی عقدوکالت در حقوق مدنی ، وکالت بدون حق فسخ ....................................................................... 64

بخش اول: تقسیمات وکالت به لحاظ شکلی........................................................................................................ 66

بخش دوم: وکالت بدون حق فسخ ......................................................................................................................

مبحث اول: توافق ضمن عقد لازم....................................................................................................................... 70

1 -1 وکالت وکیل ضمن عقد لازمی بصورت شرط نتیجه درج گردد................................................................. 70

1-2 التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازم قید گردد............................................................................................ 70

1-3 درج شرط عدم عزل یا استعفا ضمن عقدلازم............................................................................................... 71

مبحث دوم: توافق ضمن عقد جایز....................................................................................................................... 72

نتیجه گیری........................................................................................................................................................ 74

منابع...................................................................................................................................................................

مقدمه

ثبت اسناد ازسالین بسیار دور نزد ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده استواین نشات گرفته از حس تعلقی است که همه انسانها نسبت به اموال و دارائیهای خویش دارند همین امر موجب شده تا همواره به دنبال راهکارهای مناسب برای حفظ اموال خود از گزند سایرین باشند. شایدبه ثبت رساندن این دارائی ها مطمئن ترین راهی بود که به آن دست یافتند گرچه هدف اصلی از ثبت اسناد واملاك درقدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورداستفاده دوثوق قرار می گرفته است (( درایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات انجام ودر دفاترآنان به ثبتمی رسید . درعهد صفویه نیز مرجعی به نام صدر دیوان خانه تاسیس گردید که یکنفر قاضی شرع درآن محلبه کار معاملاتو تنظیم اسناد عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت واسناد معاملاترا مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت می نمود حتی معاملات تجار هم در دفاتری به نام دفتر تجارت در کاروانسراها به ثبت می رسید که این دفتر درمحاکم دارای لعت باربود درقرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفترشرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی که نزدآنان صورت می گرفتدر دفتر مذکور درج می نمودند و عده ری هم ذیل صفحه را تصدیق ودربعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خودرا مهریا امضاء می نمودند.)) 1 همه این موارد موجب شد تا پس از گذشت سالها نقاط قوت وضعف راهکارهای موجود سنجیده وپس از تشکیل مجلس قانونگذاری اولین قانون ثبت اسناد به سال 1290 هجری شمسی به تصویب رسیده وادارات ثبت اسناد واملاك تشکیل وبه ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند واین سیرتحولات همانگونه که در تاریخچه دفاتراسنادرسمی ذکر خواهد شد تابه امروز ادامه داشته است.

حقوق ثبت اسناد و املاك

چند برگی که بعنوان مروری بر عملکرد دوره کارآموزی اینجانب تهیه ومورد مطالعه قرار می گیرد چکیده ای است از انبوه فعالیتهایی که به صورتروزمره در دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجعی قانونی جهت تنظیم وثبتاسناد مراجعین انجام می پذیرد . بدیهی است مطالب ذکر شده به فراخور آموخته های شخصی تهیه واز حیث خالی از عیب نبوده و کم و کاستی های فراوانی راداراست امیدوارم اساتید گرانقدر به دیده اغماضبه آن بنگرند.

فصل اول:

تاریخچه دفاتر اسناد رسمی،تعریف سند وانواع آن ازدیدگاه قانون مدنی و قانون ثبت

بخش اول: تاریخچه دفاتر اسناد رسمی:

نخستین قانون ثبت اسناد درسال 1290 هجری شمسی تصویب شد وبراساس آن قانون، اسنادرسمی در ...

جزییات بیشتر


 • دریافت فایل گزارش کارآموزی کارآموزی درشهرداری تهران

 • دانلود گزارش کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران ,کارآموزی شهرداری تهران,کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران ,منطقه 19 شهرداری تهران ,شهرداری تهران ,کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران ,گزارش کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران ,کارورزی , دانلود کارآموزی منطقه 19 شه,,,
 • دریافت فایل مقاله ای درباره ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

 • حقوق ,مقاله ای درباره ارتفاق,ارتفاق ,ثبت اسناد,ارتفاق در حقوق ثبت اسناد,تحقیق در مورد ثبت اسناد,دانلود تحقیق درباره حقوق ثبت اسناد,مقاله حقوقی ثبت اسناد,قانون مدني ايران,دانلود مقاله قانون مدني ايران,قانون ايران,تحقیق در مورد قوانین ثبت


 • دریافت فایل پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

 • ,مدیریت اسناد و بایگانی, پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی, دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت اسناد و بایگانی, تحقیق مدیریت اسناد و بایگانی, پاورپوینت آماده مدیریت ,,,


 • دریافت فایل حقوق اسرای جنگي در اسناد بين المللي

 • حقوق اسرای جنگي ,اسناد بين المللي,تحقیق حقوق اسرای جنگي ,تحقیق پیرامون حقوق اسرای جنگي ,دانلود مقاله حقوق اسرای جنگي ,پایان نامه پیرامون حقوق اسرای جنگي ,پروژه حقوق اسرای جنگي ,تحقیق در مورد حقوق اسرای جنگي ,پایان نامه رشته حقوق • دریافت فایل روند ثبت اسناد در دفتر املاك

 • ثبت اسناد,دفتر املاك ,ثبت اسناد در دفتر املاك ,مقاله روند ثبت اسناد در دفتر املاك ,پروژه روند ثبت اسناد در دفتر املاك ,تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاك , دانلود تحقیق روند ثبت,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله

 • دریافت فایل تحقیق اسناد تاریخی خراسان

 • اسناد تاریخی خراسان,, دانلود تحقیق ,اسناد تاریخی خراسان,, پاورپوینت ,اسناد تاریخی خراسان,, تحقیق در مورد ,اسناد تاریخی خراسان,, تحقیق درباره ,اسناد تاریخی خراسان,, تحقیق راجع به ,اسناد تاریخی خراسان,, تحقیق آماده ,اسناد تاریخی خراسان ,,,
 • دریافت فایل اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام

 • اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام,حقوق بشر از ديدگاه اسلام,اسناد بين‌المللي ,حقوق بشر,اسلام و حقوق بشر, دانلود تحقیق اسناد بين‌المللي ,پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله ,دانلود رایگان پایان نامه,پایان,,, • دریافت فایل تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

 • تحقیق اسناد تجاری,تحقیق در مورد اسناد تجاری,دانلود تحقیق اسناد تجاری,پروژه اسناد تجاری, دانلود تحقیق اقتصاد در مورد اسناد تجاری,بررسی اسناد تجاری,تحقیق اقتصاد اسناد تجاری, مقاله اسناد تجاری, پایان نامه اقتصاد پیرامون اسناد تجاری


 • دریافت فایل تحقیق مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي

 • شاخص‌هاي مكان‌يابي ,مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي ,دفاتر اسناد رسمي ,دفاتر اسناد ,دفاتر ,اسناد ,رسمي ,پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله ,دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه حقوق,تحقیق


 • دریافت فایل تحقیق سيستم دبيرخانه و گردش اسناد

 • سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, دانلود تحقیق سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, پاورپوینت سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, تحقیق در مورد سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, تحقیق درباره سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, تحقیق راجع به سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, تحقیق آماده ,,, • دریافت فایل پاورپوینت تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی

 • تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, دانلود پاورپوینت تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, پاورپوینت در مورد تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, تحقیق تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, پاورپوینت درباره تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, پاورپوینت راجع به تحقی,,,
 • دریافت فایل پروژه اسناد حسابداری

 • دانلود رایگان پروژه حسابداری,تحقیق حسابداری,کار تحقیقی حسابداری,اسناد حسابداری,پروژه درس شرکتها,دانلود تحقیق اسناد حسابداری,تحقیق اسناد حسابداری


 • دریافت فایل سیستم ثبت پرونده (سیستم ثبت اسناد)

 • اکسس ,پایگاه داده , mdb,برنامه نویسی با اکسس,پروژه پایگاه داده کتابخانه با اکسس,دانلود برنامه نویسی پایگاه داده با اکسس,طراحی پایگاه داده با اکسس,دانلود پروژه پایگاه داده با اکسس,پروژه پایگاه داده با اکسس,ایجاد پایگاه داده با اکسس,پروژه پای


 • دریافت فایل تحقیق اسناد مهم تاريخي ایران

 • اسناد مهم تاريخي ایران, دانلود تحقیق اسناد مهم تاريخي ایران, پاورپوینت اسناد مهم تاريخي ایران, تحقیق در مورد اسناد مهم تاريخي ایران, تحقیق درباره اسناد مهم تاريخي ایران, تحقیق راجع به اسناد مهم تاريخي ایران, تحقیق آماده اسناد مهم تاريخي ایران, پ,,, • دریافت فایل پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن

 • جعل اسناد و راههاي مقابله با آن, دانلود پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن, پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههاي مقابله با آن, تحقیق جعل اسناد و راههاي مقابله با آن, پاورپوینت درباره جعل اسناد و راههاي مقابله با آن, پاورپوینت راجع به جعل اسناد,,,


 • دریافت فایل تحقیق بررسی جعل اسناد

 • دانلود تحقیق,دانلود تحقیق در مورد جعل,جعل سند,مقاله در مورد روش های جعل سند,تحقیق درباره جعل اسناد,جعل اسناد,دانلود پایان نامه جعل سند,مصادیق جرم جعل,پیشینه قانونی جرم جعل, عناصر اصلی جرم جعل, عنصر معنوی جعل,جرم جعل,جرم استفاده از سند مجع • دریافت فایل تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك

 • تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك,روند ثبت اسناد,دفتر املاك,ثبت اسناد در دفتر,سير تاريخي ثبت,ترتيب تنظيم دفاتر,مراجعه به دفاتر ثبت,تحقیق ثبت اسناد در دفتر املاك,مقاله ثبت اسناد در دفتر املاك,پاورپوینت ثبت اسناد در دفتر املاك
 • دریافت فایل پروپوزال مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

 • نمونه پروپوزال پولشویی,پروپوزال در مورد پولشویی,دانلود پروپوزال پولشویی,مبارزه با پولشویی در ایران,قانون مبارزه با پولشویی ایران,مبارزه با پولشویی در قوانین ایران,راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی,مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی,مبارزه با پولشویی در حقوق ایران,مبارزه با پولشویی در حقوق بین الملل