دریافت فایل خلاصه فصل هفتم سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر دستگیر و دکتر سعیدی با عنوان طراحی سیستم| شناسه فایل 40262446

خلاصه فصل هفتم سیستم های اطلاعاتی حسابداری,دکتر دستگیر و دکتر سعیدی,طراحی سیستم
مشخصات فایل مورد نظر در مورد خلاصه فصل هفتم سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر دستگیر و دکتر سعیدی با عنوان طراحی سیستم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

شامل:

اهمیت طراحی سیستم

مرحله طراحی سیستم

دو مزیت از انجام طراحی دقیق

طراحی مقدماتی سیستم

بیا حوزه (حدود)

الزامات سیستم

خروجی ها

محتوای اطلاعاتی

شکل خروجی

داده ها

فرآیند

ورودی ها

سیاست ها

نیازهای شناسایی شده در مرحله طراحی مقدماتی

منابع مورد نیاز

نرم افزارهای مورد نیاز

تهیه در داخل سازمان

شرکت های نرم افزارهای

تولیدکنندگان رایانه

گروه های کاربران

منابع داخلی و خارجی

ملاحظات مربوط به تصمیم ساخت یا خرید نرم افزار

منابع تجهیزات

خرید تجهیزات برای سیستم جدید

اجاره تجهیزات رایانه

دفتر یا موسسه خدمات رایانه ای

پردازش دسته ای از راه دور

اشتراک زمانی

منابع اقتصادی

هزینه های مرتبط با سیستم رایانه ای

منافع

گزارش به مدیریت

طراحی تفضیلی

تعیرف نیازها

ویژگی های داده ها

ویژگی ورودی

ویژگی برنامه رایانه ای

شرح برنامه

نمودگر ساختار

شبه کد

روش های دستی

رابط کاربر

رهنمودهایی برای طراحی رابط کاربر

انتخاب تجهیزات

خدمات اشتراک

ارزیابی فروشندگان تجهیزات

معیار ارزیابی تجهیزات

عملکرد تجهیزات

سازگاری

قابلیت دسترسی

بهای تمام سده

ویژگی نرم افزار

برنامه ریزی آماده سازی نرم افزار

برآورد زمان مورد نیاز

نخصیص کارکنان

استانداردهای نرم افزار

تحصیل نرم افزار

مرور نیازها

شناسایی بسته های نرم افزار موجود

محدود کردن انتخاب

مقایسه جزئیات

صحبت با کاربران

اجرای آزمون های شاخص

انتخاب یک بسته نرم افزاری

مراحل خرید یک نرم افزار

گزارش به مدیریت

نقش حسابرسان در طراحی سیستم

بررسی ویژگی های سیستم

گزارش ها

مراحل پردازش

فایل داده ها

انتخاب تجهیزات

ماجول های حسابرسی

و

شامل نکات کلیدی این فصل

جزییات بیشتر