دریافت فایل بررسی جرائم و مجازاتهای ثبت اسناد| شناسه فایل 42079326

پایان نامه ثبت اسناد,پایان نامه تخلفات ثبتی,جرایم ثبتی و انواع آن,جرایم ثبتی اسناد و املاک,جرائم مربوط به ثبت املاک,جرائم مربوط به ثبت اسناد,هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی,جرایم ثبتی اسناد و املاک در حقوق کیفری ایران
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی جرائم و مجازاتهای ثبت اسناد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

بررسی جرائم و مجازاتهای ثبت اسناد

هدف از این پایان نامه بررسی جرائم و مجازاتهای ثبت اسناد می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات71
حجم4470/682 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد ثبت اسناد و با عنوان بررسی جرائم و مجازاتهای ثبت اسناد می باشد. در مبحث اول به تخلفات ثبتی می پردازیم. در مبحث دوم جرائم مربوط به ثبت املاک بررسی می شود. مبحث سوم جرائم مربوط به ثبت اسناد تشریح می شوند. مبحث چهارم نیز هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر را بررسی می کند.

قانون ثبت درباب ششم که تحت عنوان جرائم ومجازات هاست چندموردراضمن مواد101و103ذکرکرده است که جنبه جزائی نداردوهمانطورکه درماده 103 تصریح شده است فقط تخلف اداری محسوب می شوند.این کاردرحقیقت مسامحه درتعبیراست. یعنی ازتخلفات اداری مشروحه درآن موادکه دردادگاههای اداری (فعلأهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری )رسیدگی می شودوارتباطی باقوه قضائیه ومراجع جزایی(اعم ازدادسراودادگاههای کیفری)نداردبه«جرائم »تعبیرکرده است.


تخلفات ثبتی دارای ماهیتی متفاوت از جرائم ثبتی ودرواقع یک تخلف اداری هستندکه اصلأ جرم نیستندوازطرفی ازلحاظ مرجع رسیدگی هم متفاوت هستند‚که ذیلأبه برخی ازآنان اشاره می شود:


گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.
برابرماده 101 قانون ثبت ‚هرگاه یکی ازاعضاء ثبت اسناد واملاک سندی راکه مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی داشته باشد‚ثبت کندازیک سال تاسه سال خدمات دولتی منفصل خواهدشد.


گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین
برابرماده102ق.ث.‚هرگاه یکی ازاعضاءثبت اسنادواملاک مرتکب یکی ازتخلفات زیرشود‚به یک سه سال انفصال ازخدمات دولتی محکوم می گردد:


بند اول : ثبت سندقبل ازاحراز هویت متعاملین بامتعهد
بند دوم : ثبت سند قبل ازاحرازاهلیت متعاملین با متعهد
بند سوم : ثبت سندقبل ازاحرازقابل ثبت بودن آن


فهرست مطالب
فصل اول:دولت الکترونیک 8
مبحث اول:طرح مطلب 8
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک 10
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک 12
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی 13
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی 13
بند اول :دکترین 13
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 14
گفتاردوم : ماهیت ثبت الکترونیکی 14
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 15
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 15
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 16
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی 20
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک 20
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر 20
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی 20
الف -2) تاریخچه کاداستر 21
الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است 22
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی 23
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت 23
الف-6) مزایای سیستم کاداستر 24
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 24
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 24
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی 25
گفتار اول : طرح مطلب 25
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی 28
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی 30
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت 30
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 30
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک 30
الف)بررسی حوزه اموراملاک 30
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی 31
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی 32
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله 32
ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت 33
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 33
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 33
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 33
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 37
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی 37
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی 37
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی 38
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی 43
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی 44
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی 47
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه 48
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه 48
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی 48
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه 49
ب) ریزبودن فونت برنامه 49
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین 49
د) جایگزینی عبارت 49
بند دوم : اشکالات فنی سامانه 50

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 53
مبحث اول : تخلفات ثبتی 53
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 54
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین 54
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک 55
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 55
بند اول :معامله معارض 55
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع 55
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است 56
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری 56
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 57
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 57
گفتار اول :جعل 59
بند اول : تعریف جعل 59
الف )- تعریف لغوی جعل 59
ب )- تعریعف قانونی جعل 59
بند دوم :انواع جعل 60
الف )-جعل مادی 60
ب )- جعل معنوی یامفادی 60
ج)-جعل الکترونیکی 61
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 63
بند اول :جعل عقود ناقله 63
بند دوم :جعل سند وکالت 63
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 65
منابع : 66"

جزییات بیشتر

 • دریافت فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد

 • ثبت الکترونیکی اسناد,پایان نامه در مورد ثبت اسناد,مزایا ثبت الکترونیکی اسناد,جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی,چالش های ثبت الکترونیکی اسناد,پایان نامه در مورد ثبت الکترونیکی اسناد,مزایای ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 • دریافت فایل تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

 • DFD, شناسایی موجودیت ها, فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی, فرم جریان داده, فرم ذخیره داده, قسمت بایگانی, قسمت پرونده سازی, قسمت تکمیل مدارک, قسمت ثبت پرونده, قسمت ثبت تقاضاها, نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی, نمودار ER منطقی سیستم دفتر خا,,,


 • دریافت فایل تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور,ثبت اسناد,ثبت املاک,دستگاه های اداری,نهادهای حاکمیتی,اعتبار بخشی,تثبیت و حمایت از حقوق مالكیت مشروع,مالکیت مشروع,حقوق و قوانین,اشخاص حقیقی و حقوقی,توسعه اقتصادی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

 • دریافت فایل کار تحقیقی در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاك

 • روند ثبت اسناد در دفتر املاك,بررسی روند ثبت اسناد در دفتر املاك,وضعیت ثبت اسناد در دفتر املاك,تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاك,مقاله روند ثبت اسناد در دفتر املاك,پاورپوینت روند ثبت اسناد در دفتر املاك,پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاك


 • دریافت فایل اجاره ‌نامه A3 مطابق با استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک

 • اجاره نامه ,اجاره نامه آپارتمان,نمونه فرم اجاره آپارتمان,اجاره نامه واحد مسكونی,اجاره نامه خانه,اجاره خونه,اجاره نامه واحد اداری,اجاره نامه واحد تجاری,اجاره نامه ویلا,اجاره نامه مغازه,اجاره نامه ملک,فرم اجاره نامه,فرمت اجاره نامه,نمونه اجاره نامه,اجاره نامه ورد,اجاره نامه پی دی اف,اجاره نامه خام,اجاره نامه قابل ویرایش

 • دریافت فایل تحقیق بررسی جرائم علیه امنیت ملی

 • پایان نامه جرم اقدام علیه امنیت ملی کشور,مبانی جرایم علیه امنیت,مقاله جرایم علیه امنیت,مقاله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی,جزوه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی,تحقیق جرایم رسانه ای علیه امنیت ملی • دریافت فایل تحقیق بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

 • جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی,جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی,جرائم علیه اخلاق,حقوق و امنیت در فضای سایبر,حقوق در فضای سایبر,بررسی جرائم علیه اخلاق,بررسی جرائم علیه عفت عمومی,تحقیق جرائم علیه اخلاق,تحقیق جرائم علیه عفت عمومی,جرائم علیه اخلاق,تح


 • دریافت فایل مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

 • تحقیق بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,پژوهش بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,دانلود تحقیق بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,جرائم كامپیوتری , سیستمهای اطلاعاتی, حسابداری
 • دریافت فایل تحقیق اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

 • حقوق جزایی ,جرائم منافي,تحقیق جرائم منافي,تحقیق درباره جرائم منافي,تحقیق در مورد جرائم منافي,مقاله جرائم منافي,تحقیق اثبات جرائم منافي ,کار تحقیقی اثبات جرائم منافي ,مقاله اثبات جرائم منافي ,پروژه اثبات جرائم منافي ,تحقیق در مورد اثبات جرائ


 • دریافت فایل تحقیق مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي

 • تحقیق در مورد جرائم مطبوعات,جرائم مطبوعات,تحقیق درباره جرائم مطبوعات,مجازات جرائم مطبوعات,جرائم,مطبوعات,تحقیق جرائم مطبوعاتي ,کار تحقیقی جرائم مطبوعاتي ,مقاله جرائم مطبوعاتي ,پروژه جرائم مطبوعاتي ,تحقیق در مورد جرائم مطبوعاتي ,دانلود تحقیق • دریافت فایل انسانيت و جرائم عليه آن

 • انسانيت ,مفاهيم جرم ,انسانيت و جرائم ,جرائم , انسانيت و جرائم ,پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله ,دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه حقوق,تحقیق


 • دریافت فایل تحقیق انسانيت و جرائم عليه آن

 • انسانیت,جرائم علیه انسانیت,تحقیق در مورد جرائم انسانیت,انسانیت و جزائم علیه آن,تحقیق انسانيت و جرائم علیه آن ,کار تحقیقی انسانيت ,مقاله انسانيت ,پروژه انسانيت ,تحقیق در مورد انسانيت ,دانلود تحقیق انسانيت ,پایان نامه پیرامون انسانيت

 • دریافت فایل جرائم‌ رایانه ‌ای

 • کلاهبرداری رایانه ای,کلاهبرداری رایانه ای چیست,کلاهبرداری رایانه ای در فقه,کلاهبرداری رایانه ای pdf,مقاله کلاهبرداری رایانه ای,جرم کلاهبرداری رایانه ای,جرایم رایانه ای,جرایم رایانه ای در ایران,جرایم رایانه ای چیست,جرایم رایانه ای مقاله,تحقیق جرایم را,,, • دریافت فایل تحقيق جرائم عليه تماميت جسماني

 • جرایم عليه تماميت جسماني,تحقیق جرایم عليه تماميت جسماني,مقاله جرایم عليه تماميت جسماني,پاورپوینت جرایم عليه تماميت جسماني,پایان نامه جرایم عليه تماميت جسماني,آشنایی با جرایم عليه تماميت جسماني,جرایم عليه تماميت جسماني چیست • دریافت فایل گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

 • جرم ‌انگاری,فقه سیاسی,جرائم علیه امنیت ملت,جرائم علیه امنیت دولت,محاربه و افساد فی‌الارض,بغی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت,خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,


 • دریافت فایل دانلود تحقیق درباره تخلفات و جرائم مالیاتی word

 • دانلود تحقیق تخلفات و جرائم مالیاتی,تحقیق تخلفات و جرائم مالیاتی doc,تحقیق کامل تخلفات و جرائم مالیاتی,تحقیق درباره تخلفات و جرائم مالیاتی,تحقیق تخلفات و جرائم مالیاتی با فرمت ورد,تحقیق در مورد تخلفات و جرائم مالیاتی چیست,تحقیق دانشجویی درباره تخلفات و جرائم مالیاتی


 • دریافت فایل تحقیق پی جویی انتظامی جرائم

 • تحقیق جرائم,تحقیق در مورد جرائم,دانلود تحقیق جرائم,پروژه جرائم, دانلود تحقیق حقو ق در مورد جرائم,بررسی جرائم,تحقیق حقو ق جرائم, مقاله جرائم, پایان نامه حقو ق پیرامون جرائم